Nápověda CZECHIA.COM

Zákaznická a technická podpora 24/7

Příklad skriptu pro připojení k MS SQL databázi

Pro správnou funkčnost databáze je nutné v připojovacím řetězci při specifikaci databázového serveru použít:

"<název-databáze>.dbaserver.net"

Jestliže využíváte pro přihlášení k databázi IP adresu, je nutné si ji upravit dle výše uvedeného příkladu, neboť v případě migrace databáze na jiný server přestane připojení k databázi fungovat.

<%
   Set cn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
   cn.Provider = "sqloledb"
   cn.Open "Network=DBMSSOCN;Server=<název-databáze>.dbaserver.net>;
      Database=<nazev_databaze>;
      UID=<nazev_uzivatele>;
      PWD=<heslo>;"
   Set cmdTemp = Server.CreateObject("ADODB.Command")
   Set DataRecordSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
   cmdTemp.CommandText = "SELECT * FROM [Sysusers]"
   cmdTemp.CommandType = 1
   Set cmdTemp.ActiveConnection = cn
   DataRecordSet.Open cmdTemp, , 2,2
   if not DataRecordSet.BOF then
      DataRecordSet.MoveFirst
      do while not DataRecordSet.EOF
%>
   <%=DataRecordSet.Fields.Item("name")%>
<%
      DataRecordSet.MoveNext
      Loop
   end if
   cn.Close
   Set cmdTemp = Nothing
   Set DataRecordSet = Nothing
   Set cn = Nothing
%>